• Πηγή Α: «Αναδρομή στο χρόνο 1895–1970, Βρυσοχώρι, Ζαγορίου» — Ευτυχία Γ. Οικονόμου-Γεωργοπούλου.