Γενικές πληροφορίες

  • Έζησε το διάστημα 03.10.1895–29.09.1978
  • Σύζυγος: Σταματία το γένος Σιανίδη (18.01.1906–04.2003)
  • Γονείς: Στέργιος και Χάιδω το γένος Τσιώμου
  • Παιδιά: Στέργιος, Νικολάος και Χαρίκλεια

Βιογραφία

Διαθέτουμε μια βιογραφία του Γεωργίου Γκαράνη, η οποία δημοσιεύθηκε στο «Αἰγυπτιακὸν Λεύκωμα» (σελίδες 142–144).

Ὁ κ. Γεώργιος Γκαράνης εἶνε μιὰ ἐξαιρετική οἰκονομολογικὴ φυσιογνωμία γνωστὴ ὄχι μόνον καθ’ ἅπασαν τὴν Κύπρον, ἀλλὰ καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον. Τὸν ἀνέδειξαν ὄχι μόνον ἡ ἀξία καὶ ἡ ἰδιοφυΐα του, ἀλλὰ καὶ αἱ ψυχικαί του ἀρεταί, οὕτως ὥστε νὰ τοῦ ἐξασφαλίσουν τὴν γενικὴν ἐκτίμησιν καὶ ἀγάπην, τὸ δυσαπόκτητον αὐτὸ βάθρον, ἀπο τὸ ὁποῖον καὶ μόνον δύνανται νὰ γίνουν αἱ τολμηρότεραι ἐξορμήσεις πρὸς τὴν πρόοδον καὶ τὴν δημιουργίαν. Παροιμιώδης εἶνε ἡ εὐθύτης, ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ὀρθή του ἀντίληψις ἐπι παντὸς πράγματος, ἁλματικὴ δὲ ἡ ἐξέλιξις καὶ ἀνάδειξίς του.

Ἐγενήθη ἐν Ζαγορίῳ τῆς Ἠπείρου τῷ 1896. Ἀφοῦ ἐπεράτωσε τὰς γυμνασιακὰς αὐτοῦ σπουδάς, ἠκολούθησε Οἰκονομολογικὰς Ἐπιστήμας εἰς τὴν Ροβέρτιον Σχολὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Θερμός καὶ ἁγνὸς πατριώτης, ὑπηρέτησε μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ, ὡς ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγὸς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Στρατόν, λαβὼν μέρος εἰς τὸν Εὐρωπαϊκὸν πόλεμον καὶ τὴν Μικρασιατικὴν ἐκστρατείαν, διακριθεὶς εἰς πλείστας περιπτώσεις.

Ἀποστρατευθεὶς τῷ 1922, ἤρχισε τὸ οἰκονομολογικὸν αὐτοῦ στάδιον, προσληφθεὶς εἰς τὴν Ἰωνικὴν Τράπεζαν, κατορθώσας εἰς τὸ βραχὺ σχετικῶς διάστημα τῶν 17 ἐτῶν νὰ διέλθῃ ὅλα τὰ στάδια τῆς Ἱεραρχίας μέχρι τοῦ Διευθυντοῦ καὶ Ἐπιθεωρητοῦ, ὑπηρετήσας ὡς τοιοῦτος εἰς διάφορα Κέντρα τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἐπίσης ἐν Κύπρῳ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ.

Τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1939 μετεκλήθη ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἀνέλαβε τὴν διεύθυνσιν τῆς «Τραπέζης Κύπρου Λτδ», ἥτις εἶνε τὸ ἀρχαιότερον Κυπριακὸν Τραπεζιτικὸν Ἵδρυμα.

Ἱδρήθη ὡς «Ταμιευτήριον ἡ Λευκωσία» τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1899 καὶ ἐλειτούργησεν ὡς τοιοῦτον μέχρι τῆς 17ης Δεκεμβρίου 1912. Τὴν 18ην Δεκεμβρίου 1912, ἀνεγνωρίσθη ὡς Ἀνώνυμος Ἑταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ.», συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ἐμπορικοῦ Νόμου.

Εἷς τῶν κυριωτέρων σκοπῶν τῆς ἱδρύσεως τῆς Τραπέζης ὑπῆρξεν ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἀποταμιευτικοῦ πνεύματος παρά τῷ λαῷ διὰ τοῦ συστήματος τῶν μικρῶν ἑβδομαδιαίων καταβολῶν. Καὶ εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν πρώτων κεφαλαίων τῆς Τραπέζης προῆλθον ἐκ καταθέσεων δι’ ἑβδομαδιαίων καταβολῶν, αἵτινες κατὰ τὴν λῆξιν των μετετρέποντο εἰς μετοχάς.

Ἀπὸ τῆς ἀναλήψεως ὑπ’ αὐτοῦ τῆς Διευθύνσεως, ἡ Τράπεζα ἤρχισε νὰ ἀναπτύσσῃ γοργῶς τὰς ἐργασίας της καὶ νὰ ἐπεκτείνῃ τὴν δραστηριότητά της καὶ εἰς ἄλλους τομεῖς. Οὐ μόνον ἐξυπηρέτει τὰς ἀνάγκας τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, ἀλλὰ προσέφερε τὴν συμβολήν της καὶ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Τουρισμοῦ καὶ Βιομηχανίας διὰ τῆς παροχῆς δὲ ἐνυποθήκων δανείων, συνέτεινεν οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν πολεοδομικὴν ἀνάπτυξιν τῶν Κυπριακῶν πόλεων, καὶ ἰδίως τῆς Λευκωσίας καὶ Ἀμμοχώστου.

Ἀλλὰ τὸ οἰκονομολογικὸν δαιμόνιον τοῦ κ. Γκαράνη ἐπεζήτει εὐρυτέρους ὁρίζοντας δράσεως. Διὰ τῶν ἐνεργειῶν καὶ ὑποδείξεων αὐτοῦ συνεχωνεύθησαν κατὰ τὸ 1943 μετὰ τῆς Τραπέζης Κύπρου αἱ τοπικαὶ Τράπεζαι Ἀμμοχώστου καὶ Λάρνακος, ὀλιγον δὲ βραδύτερον συνεχωνεύθησαν μετ’ αὐτῆς ἡ ἐν Πάφῳ Τράπεζα «Μέλισσα» καὶ τὸ Κυπριακὸν Ταμιευτήριον Λευκωσίας, δημιουργηθέντος οὕτω ἑνὸς τεραστίου ὀργανισμοῦ τοῦ ὁποίου τὰ λαμπρὰ ἀποτελέσματα βλέπομεν σήμερον.

Ἀλλ’ ὁ χαλκέντερος κ. Γκαράνης δὲν ἐθεώρησεν ἀκόμη ἀρκετὰ τὰ ὅσα ἐπετεύχθησαν. Τῷ 1944 ἡ Τράπεζα ἵδρυσε τὴν Κτηματικὴν Τράπεζαν Κύπρου, τὸν δὲν Ἰανουάριον τοῦ 1952 ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῆς Κτηματικῆς Τραπέζης ἵδρυσαν τὴν Κυπριακὴν Ἀσφαλιστικὴν Ἑταιρείαν «Γενικαὶ Ἀσφάλειαι Κύπρου», τῶν ὁποίων ἐπίσης εἶνε ὁ Γενικὸς Διευθυντής.

Εἶνε τόσον ἔκδηλος καὶ τόσον παραστατικὴ ἡ ἐκ τῶν ἔργων καὶ τῶν ἐκ τούτων ἀποτελεσμάτων ἐξαιρετικὴ οἰκονομολογικὴ ἀξία καὶ ἀκατάβλητος δραστηριότης τοῦ κ. Γκαράνη, ὥστε νὰ περιττεύη οἱαδήποτε φραστικὴ ἔξαρσις αὐτῶν.

Τὸ «Αἰγυπτιακὸν Λεύκωμα» θεωρεῖται ὑπερήφανον, διότι διὰ τῆς ἀμυδρᾶς αὐτῆς σκιαγραφίας τοῦ ἐξόχου αὐτοῦ ἀνδρός, τοῦ δίδεται ἡ ἀφορμὴ νὰ προσθέσῃ εἰς τὴν Παγκύπριον ἐκτίμησιν καὶ τὴν ἰδικήν του τοιαύτην καὶ νὰ συγχαρῇ τὸν Μεγάλον Τραπεζιτικὸν Ὀργανισμὸν διὰ τὸ πολύτιμον ἀπόκτημά του.

Ὁ Κυπριακὸς Λαὸς πρέπει νὰ εἶνε ὑπερήφανος διὰ τὸν οἰκονομικὸν αὐτὸν κολοσσὸν, ὁ ὁποῖος λέγεται «Τράπεζα Κύπρου Λτδ» καὶ ἡ ὁποία μὲ τὴν ἀμέριστον καὶ φανατικὴν ὑποστήριξιν τῶν Κυπρίων, δύναται νὰ ἀποβῇ ὁ σοβαρώτερος Οἰκονομικὸς Ὀργανισμὸς ὁλοκλήρου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καὶ ἐκ τοῦ ὁποίου πολλὰ θὰ ἔχῃ νὰ ὠφεληθῇ καὶ ἡ Κύπρος καὶ τὸ ἑλληνικόν ἐμπόριον γενικῶς.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Δωρεές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
——————————————
Βρυσοχώρι 24 Σεπτεμβρίου 1979
Ἀριθ. Πρωτ.
681

ΠΡΟΣ: Τόν κ. Νικόλαον Γ. Γκαράνη
Δελβίνου 16
Παπάγου
Ἀθήνα
———

Ἀγαπητέ κ. Γκαράνη,

Ἡ Κοινότητα Βρυσοχωρίου, ἀναγνωρίζοντας τήν μεγάλη προσφορά τοῦ ἀοιδίμου Εὐεργέτου της, προσφιλοῦς σας πατέρα καί ἀξίου συμπατριώτου μας, ὁ οποῖος τό ἔτος 1959 διά ἰδίων ἐξόδων του, κατασκεύασε τό πρώτο ὑδραγωγεῖο στό χωριό του, πού μέ τόσο πάθος ἀγάπησε, στήν συνεδρίαση τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου τῆς 9ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ, μέ τήν 45/79 ἀπόφασή του, ὀνόμασε τήν ἀπό θέση, δημόσιο δρόμο Χήτα πρός οἰκίαν του μέχρι Ἐκκλησίας Παναγίας, ὁδό Γεωργίου Σ. Γκαράνη, σέ ἔνδειξη ἐλάχιστης μεταθανάτιας τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τό πρόσωπό του.

Μετά πλείστης τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητας

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ
Ἡ ὕδρευσις τῆς κρήνης ταύτης ἐγένετο δαπάναις τοῦ φιλοπάτριδος Γεωργίου Σ. Γκαράνη ἐν ἔτει 1959. — Βρυσοχώρι
1959 – Ἀνηγέρθη δαπάνη τοῦ φιλοπάτριδος Γεωργίου Στ. Γκαράνη. 2007 – Ἀνακατασκευή δαπάνη τοῦ ἐγγονοῦ του Γεωργίου Νικ. Γκαράνη.

Φωτογραφίες

Η Χάιδω Στ. Γκαράνη με τον γιό της Γεώργιο, νεαρό ανθυπολοχαγό στην Πέργαμο το 1921. — Πηγή Α, σελίδα 77.
Δρακόλιμνη Σμόλικα. Αύγουστος 1930. Από αριστερά: Γιώργης Στ. Οικονόμου, Νίκος Αθ. Εξάρχου, Γεώργιος Στ. Γκαράνης και ο Νίκος Κ. Τσιομίδης. Φωτογράφος ο Αδαμάντιος Δ. Κουνάβος. — Πηγή Α, σελίδα 233.
Οικογένεια Γιώργιου και Σταματίας Γκαράνη. Λευκωσία 1947. Ο Νίκος, η Χαρίκλεια και ο Στέργιος. — Πηγή Α, σελίδα 117.
Ο Γεώργιος Στ. Γκαράνης, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου στα δεξιά του Μακαρίου στη Λευκωσία το 1960. — Πηγή Α, σελίδα 175.
Ο Βρυσοχωρίτης Γεώργιος Στ. Γκαράνης στα αριστερά του Μακαρίου. Ο Γεώργιος Γκαράνης ήταν στενός συνεργάτης του Μακαρίου. Λευκωσία 1960. — Πηγή Α, σελίδα 175.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΑΡΑΝΗΣ "Ο μεγάλος πατριδολάτρης" 1895–1978. Ήταν Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου. Διέθεσε χρήματα για κοινωφελή έργα στο χωριό. — Πηγή A, σελίδα 37.